ZOBACZ PREZENTACJĘZespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara

w Zakopanem 

ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022

do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

- dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowejna kierunki:

Formy rzeźbiarskie - snycerstwo
Formy użytkowe – wzornictwo - lutnictwo artystyczne
Formy użytkowe – wzornictwo -
meblarstwo artystyczne
Techniki graficzne – projektowanie graficzneSZKOŁA NIE PROWADZI NABORU ELEKTRONICZNEGO!

 • ZASADY OPŁAT DLA CUDZOZIEMCÓW

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat.

POBIERZ ZARZĄDZENIE


Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem

Rekrutacja do Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenar odbywa się na podstawie:

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe Art. 142. Kryteria przyjęć do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 996 z późniejszymi zmianami.
•Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
• Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.

W roku szkolnym 2021 w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem będzie odbywać się rekrutacja do klasy pierwszej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, zwanego dalej PLSP (dla kandydatów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej).

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego z przedmiotów artystycznych. 5–letnie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych daje wykształcenie plastyczne, wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KAŻDEGO Z EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA  AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.

Na egzamin praktyczny należy przynieść: blok A3, ołówki, farby (plakatowe lub akrylowe), paletę, pojemnik na wodę, pędzle.

Dodatkowo każdy z kandydatów zobowiązany jest w dniu egzaminu wstępnego do przedstawienia własnych prac (rysunek + malarstwo). Kandydat może również przedstawić swoje prace z zakresu ceramiki, rzeźby,fotografii.


Egzamin obejmuje:

Część I:

 • rysunek – temat: martwa natura, czas trwania - 120 minut, format A3

 • malarstwo – temat: martwa natura, czas trwania - 120 minut, format A3

 • kompozycja przestrzenna z elementami studium z natury - glina, czas trwania - 120 minut


Kryterium oceniania:

Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

- poprawność kompozycji zadanego tematu,

- zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły,perspektywy, światłocienia, a także – w malarstwie – koloru),

- różnorodność środków ekspresji plastycznej.


rysunek - maks. 10 pkt.
malarstwo - maks.10 pkt.
kompozycja przestrzenna - maks. 10 pkt.


Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 30pkt.


Uwaga!

W bieżącym roku szkolnym egzamin wstępny nie obejmuje części ustnej.


Część II; w formie ustnej sprawdzenie zainteresowania wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi - maks. 10pkt.Pobierz zagadnienia egzaminacyjne 


Kryterium oceniania:

wykazanie się znajomością zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej (dla kandydatów do PLSP).

Egzamin ustny w zakresie podstawy programowej przedmiotu plastyka ocenia trzyosobowa komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa, rzeźby oraz historii sztuki.  Jej członkowie mogą przyznać kandydatowi od 0 do 10punktów.


Za część I i II egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maks. 40 pkt.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie kandydata do Szkoły, Kwestionariusz Osobowy Ucznia na specjalnym druku (dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie ZSP),Kandydaci dokonują uszeregowania specjalizacji we wnioskach  o przyjęcie do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Oznaczają kolejnymi numerami specjalizacje, które chcieliby wybrać spośród podanych w ofercie szkoły wg własnych preferencji.

Np.:  

Formy rzeźbiarskie - snycerstwo   2                 specjalizacja drugiego wyboru             

Formy użytkowe - lutnictwo artystyczne  1           specjalizacja pierwszego wyboru

Formy użytkowe - meblarstwo artystyczne  3        specjalizacja trzeciego wyboru        

techniki graficzne - projektowanie graficzne  4        specjalizacja czwartego wyboru


O przydziale kandydatów na poszczególne specjalizacje decydują:


* w przypadku  PLSP - ich preferencje oraz uzyskana liczba punktów(pierwszeństwo w wyborze specjalizacji ma zawsze kandydat, który uzyskał większą liczbę punktów). W przypadku, kiedy zamknięta jest lista kandydatów na którąkolwiek ze specjalizacji, kandydat jest przydzielany do specjalizacji, którą wskazuje jako drugą.

* W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły, do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzeniu ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej, albo złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.47 ust.1a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo Oświatowe. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach artystycznych (plastycznych) musi wystąpić zgodność nauczanej specjalizacji z tą, do której chce kandydat aplikować. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach ogólnokształcących, pod uwagę brane są również szczególne osiągnięcia twórcze (np. poświadczone dyplomami). 

 • 3 zdjęcia opisane czytelnie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2).

 • kserokopia aktu urodzenia

podanie o przyjęcie do internatu

informacje dotyczące  przetwarzania danych osobowych przetwarzanych podczas procesu rekrutacyjnego do ZSP im. A. Kenara

zgoda na udział ucznia w zajęciach z religii/etyki

zgoda na udział ucznia w zajęciach z WDŻWR


zgoda rodzica/opiekuna na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną


Statut ZSP im. A. Kenara w Zakopanem (do zapoznania się przez kandydatów)Uwaga!

*
W związku z trwająca pandemią oraz ograniczeniami funkcjonowania placówek oświatowych w całym kraju wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły lub przesłać w w formie elektronicznej (skan lub czytelna fotografia) na adres szkoły sekretariat@plsp-zakopane.pl w terminie: od 1 marca 2021 r. do 4 czerwca 2021 r.


UWAGA!!!


Z DNIEM 7 KWIETNIA 2021 ROKU ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM, A. KENARA W ZAKOPANEM ZMIENIA ADRES SWOJEJ SIEDZIBY. NOWY ADRES TO;  UL. SIENKIEWICZA 27, 34-500 ZAKOPANE.

(BUDYNEK BYŁEGO GIMNAZJUM NR 2  IM, KS, JÓZEFA TISCHNERA W ZAKOPANEM).


ADRESY E-MAIL ORAZ TELEFONY SZKOŁY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.


SYTUACJA TA ZWIĄZANA JEST Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ZSP IM. A. KENARA W ZAKOPANEM, UL. KOŚCIELISKA 35.


DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NALEŻY SKŁADAĆ  W SEKRETARIACIE NOWEJ SIEDZIBY SZKOŁY!


Osoby, które obecnie nie mają możliwości zrobienia sobie fotografii (wymaganych do złożenia dokumentów), mogą dostarczyć je w późniejszym terminie. Również osoby, które nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, proszone będą o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Przesłane dokumenty w wersji elektronicznej będą musiały być zamienione na wersję papierową w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

Wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów  drogą elektroniczną powinny być zatytułowane wg następującego wzoru:

"Egzamin wstępny, imię i nazwisko kandydata".

Przy wysyłaniu wniosków proszę zażądać potwierdzenia odebrania dokumentów przez Szkołę. W przypadku braku potwierdzenia po upływie dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na numer: 18 20 124 63


*

Szkoła prowadzi dla kandydatów konsultacje indywidualne z nauczycielami rysunku i malarstwa. Konsultacje odbywać się będą zdalnie wg odrębnego harmonogramu. Wskazane jest uczestnictwo w co najmniej jednym takim wydarzeniu. Kandydat do klasy pierwszej powinien przygotować:

 • 5 prac rysunkowych;

 • 5 prac malarskich.

Prace powinny być wykonane z natury o tematyce: pejzaż, postać i martwa natura w formacie max. 30 x 40 cm.
Kandydat powinien przedstawić około 10 szkiców (własne propozycje, szkice z natury, prace z wyobraźni).
Kandydat do klasy pierwszej powinien przesłać zdjęcie/skan wykonanej pracy na adres:

konsultacje.rekrutacja2021@plsp-zakopane.pl

Po przesłaniu prac na ww. adres każdy z kandydatów otrzyma odpowiedź, wskazówki dotyczące dalszej pracy.


HARMONOGRAM KONSULTACJI ONLINE DLA KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM na rok 2021/2022

Konsultacje z nauczycielami rysunku i malarstwa odbędą się w dniach:

25 stycznia – 26 lutego 2021 r. nauczyciel pani Dorota Bąk
01 marca – 30 kwietnia 2021 r. nauczyciel pani Katarzyna Piątek
01 maja – 01 czerwca 2021 r. nauczyciel pan Ireneusz Bęc


TERMIN EGZAMINU:

Egzamin wstępny (część praktyczna i teoretyczna) do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (po ósmej klasie szkoły podstawowej) odbędzie się dnia 7 czerwca (poniedziałek) 2021 r. od godz. 8.45 do 17.00     W TYMCZASOWEJ SIEDZIBIE SZKOŁY PRZY UL. SIENKIEWICZA 27 W ZAKOPANEM (DAWNE GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W ZAKOPANEM)

Uwaga!

W czasie trwania egzaminu wstępnego do  PLSP przewidziane są 10 min. przerwy (pomiędzy kolejnymi etapami egzaminu).


Do klasy pierwszej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych zostają przyjęci uczniowie, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych:

22 czerwca 2021 r., godz. 12.00

Uwaga!!!

Kandydat zakwalifikowany do Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów do 31 lipca 2021r., w tym:

  • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał) oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej kl. szkoły podstawowej

  • karta zdrowia ucznia

  • Opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)

  Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje nie uwzględnienie kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym - brak na liście kandydatów przyjętych do ZSP im. A. Kenara.


  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych:

  5 sierpnia 2021 r., godz. 12.00


  Osoby nieprzyjęte do szkoły zobowiązane są do odbioru złożonych dokumentów do dnia 15 września 2021 roku. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.


  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy 
  ul. Sienkiewicza 27, tel.: 018 201 24 63 w godz. 9.00 - 14.00
  sekretariat@plsp-zakopane.pl lub  http://www.zsp-kenar.pl