Deklaracja dostępności strony zsp-kenar.pl


Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność do strony zsp-kenar.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zsp-kenar.pl administrowanej przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.


Data publikacji strony internetowej: 2009-02-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28.


Strona internetowa zsp-kenar.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego lub są nieuaktualniane i nie poddawane zmianom wyglądu i/lub struktury po dniu 23 września 2019 r.
  • Udostępniane mapy nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dane teleadresowe są dostępne również w formie tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marek Król-Józaga Dyrektor Szkoły, e-mail: dyrektor@plsp-zakopane.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: + 48 18 20 124 63. Tą samą drogą można składać wnioski i żądania o zapewnienie dodatkowej informacji i dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl .

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara znajduje się w budynku przy ul. Kościeliskiej 35, 34-500 Zakopane. Aby dostać się do budynku szkoły należy skorzystać z głównego wejścia wchodząc od ul. Kościeliskiej a następnie kierując się lewą stroną przejść na szkolny dziedziniec. Po wejściu do szkoły należy skorzystać z klatki schodowej i wejść na pierwsze piętro. Kierunkowskazy umieszczone na korytarzu kierują do Sekretariatu Szkoły, gdzie można uzyskać stosowne informacje dotyczące działalności placówki oraz prowadzonej przez Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem strony internetowej: zsp-kenar.pl.

W budynku, w którym znajduje się Zespół Szkół Plastyczny im. Antoniego Kenara w Zakopanem nie ma windy. W budynku nie ma również oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma też toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem posiada ograniczony dostęp do własnego parkingu, istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.