Aktualizacja <br> z dnia 2.09.2020 r.

Aktualizacja z dnia 2.09.2020 r.


BEZPIECZNA SZKOŁA


ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW


Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

a. Pasażer:

b. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.

c. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

d. Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.

e. Kierujący pojazdem może nie wpuścić do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.

f. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

g. Przedsiębiorca:

 1. Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:

a. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,

b. 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

h. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.

i. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.

j. W razie konieczności zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.

k. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.

l. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.

m. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

n. Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.

o. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.

p. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

q. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.

r.  W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.
Aktualizacja z dnia 28.08.2020 roku

Regulamin funkcjonowania

Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara

w Zakopanem

w czasie epidemii


 1. Organizacja zajęć i pracy w szkole

  1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  2) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

  3) Całą społeczność szkolną obowiązują ogólne zasady higieny; częste mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekcja płynem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  4) Osoby trzecie, w tym Rodzice i Opiekunowie uczniów, wchodząc do szkoły powinny zdezynfekować dłonie, zakryć usta i nos maseczką i przebywać w strefie wyznaczonej. Każde wejście na teren szkoły osób trzecich zostaje odnotowane w księdze wejść i wyjść. Przebywanie osób trzecich ograniczone do niezbędnego minimum.

  5) Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory, narzędzia i podręczniki, które mogą się znajdować w jego plecaku lub szafce.

  6) Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami, narzędziami i podręcznikami.

  7) Przybory, narzędzia, sprzęt wykorzystywane podczas zajęć należy na bieżąco dezynfekować lub czyścić.

  8) Sale, w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę. Odpowiadają za to nauczyciele pełniący dyżur międzylekcyjny. Zajęcia w miarę możliwości realizowane będą z daną klasą w jednej sali, dotyczy to również przerw.

  9) Zajęcia z przedmiotów artystycznych w miarę możliwości pogodowych i programowych będą odbywać się na świeżym powietrzu (wrzesień-październik, kwiecień-czerwiec).

  10) Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego powinno się ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

  11) Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów niepotrzebnych w cyklu realizacji programu nauczania.

  12) Z biblioteki szkolnej w godzinach jej pracy w każdy dzień korzysta inna klasa, według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza. Harmonogram powinien uwzględniać niezbędny okres 2 dni kwarantanny dla książek, filmów, albumów, czasopism.

  13) Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie i nauczyciele powinni używać masek lub przyłbic. Maski lub przyłbice powinny być stosowane także przez uczniów podczas wizyt w sekretariacie lub księgowości.

  14) Pracownicy szkoły wychodząc z pomieszczeń, w których pracują,powinni używać masek lub przyłbic.


 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

1) Szkoła posiada bezdotykowe termometry. Należy pamiętać, że po użyciu trzeba go zdezynfekować.

2) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia lub innego pracownika objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel) należy odizolować tę osobę w wyznaczonym miejscu (gabinet higienistki) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Natomiast odizolowany pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

3) Obszar, w którym przebywała osoba zainfekowana powinien bezzwłocznie być poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4) Jeżeli stwierdzi się zakażenie SARS-COV-2 w szkole bezwzględnie należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego, w      tym: - ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie, w tym samym miejscu co osoba podejrzana o zakażenie. - skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.


 1. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1) Codzienne prace porządkowe będą monitorowane przez wicedyrektora i kierownika sekcji przedmiotów artystycznych.

2) Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego.

3) Na bieżąco powinno się dbać o czystość sanitariatów i korytarzy. W sanitariatach należy wywiesić plakaty i instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji. Każdą z dezynfekcji w ubikacjach, salach lekcyjnych, pracowniach artystycznych, bibliotece, pokoju nauczycielskim obsługa techniczna odnotowuje na specjalnie przygotowanych drukach „Monitoringu dezynfekcji”, zawieszonych w widocznym miejscu każdego z ww. pomieszczeń.

4) Zużyte maseczki oraz jednorazowe rękawiczki należy wrzucać do koszy na śmieci umieszczonych na terenie szkoły, internatu oraz na zewnątrz budynku.Aktualizacja z dnia 27.08.2020 roku

Ubezpieczenie Uczniów w roku szkolnym 2020/2021!


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Rodzice,


w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów informujemy, iż dobrowolne ubezpieczenie w bieżącym roku szkolnym można zawrzeć tylko on-line, bezpośrednio z firmą ubezpieczającą.


W załączeniu podajemy link do firmy, w której ZSP im. A. Kenara w Zakopanem ubezpieczała uczniów przez wiele lat.


Pobierz materiał:


„Informacje dotyczące samodzielnego ubezpieczenia przez internet dzieci i młodzieży szkolnej”


Samodzielne zawieranie ubezpieczenia NNW SzkolneAgent Ubezpieczeniowy: Jan Węgrzyniak, tel.: 510 32 82 13

Aplikacja ProteGO Safe

25 sierpnia 2020 303

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Podkreślono, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.


Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,

 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!


Do pobrania