Aktualizacja z dnia <br> 23.06.2020 r.

Aktualizacja z dnia 23.06.2020 r.


Drodzy Kandydaci oraz Rodzice i Opiekunowie!

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi egzaminu wstępnego, który odbędzie się 25 czerwca 2020 roku w budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, początek o godzinie 8.45


EGZAMIN WSTĘPNY (PRAKTYCZNY) DLA KANDYDATÓW DO PIERWSZEJ KLASY PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEMPRZED EGZAMINEM KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURĄ!PROCEDURY EGZAMINU WSTĘPNEGO


Egzamin wstępny dla kandydatów do PLSP w Zakopanem będzie się odbywał w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) w budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, przy ul. Kościeliskiej 35.


Kandydaci proszeni są o punktualne przybycie, a następnie wejście do budynku szkoły od strony ul. Kościeliskiej (po schodach do szkolnej Galerii „Strug”), gdzie będą wpuszczani na teren szkoły wg ustalonego alfabetycznego harmonogramu. Uczniowie będą pracować w 6 grupach.


Przypominamy, iż tegoroczny egzamin wstępny
będzie obejmował egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej, nie będzie obejmował części ustnej.


W trosce o bezpieczeństwo zarówno kandydatów do PLSP, jak i pracowników szkoły bardzo prosimy, aby wszyscy zdający byli zaopatrzeni w maseczki, w których będą mogli wejść na teren szkoły, prosimy również o utrzymywanie bezpiecznego dystansu podczas trwania egzaminu.Kandydaci do PLSP na egzamin wstępny przynoszą:


  • legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem,

  • długopis do podpisania swoich prac,

  • oryginały dokumentów (wcześniej złożonych za pomocą poczty elektronicznej w związku z panującą pandemią) wymaganych przy rekrutacji do klasy pierwszej PLSP,

  • teczkę z pracami z rysunku i malarstwa wykonanymi w domu (można dołączyć fotografie prac rzeźby - ceramiki) ,

  • miękkie ołówki, gumkę do mazania,

  • farby do malowania /tempery, gwasze – plakatówki, akwarele/,

  • pędzle, naczynie na wodę,


Kandydaci podczas egzaminu, mogą posiadać przy sobie telefon komórkowy, który na czas jego trwania, musi być obowiązkowo wyłączony!


Każdy z kandydatów powinien być zaopatrzony w drugie śniadanie + napój. Podczas przerw pomiędzy kolejnymi etapami egzaminu przewidziane są przerwy na posiłek.


Egzamin wstępny, praktyczny trwa około 6 godziny zegarowych, od momentu sprawdzenia listy na sali egzaminacyjnej i ogłoszenia tematów prac.

Kandydat, który zakończył egzamin, po zgłoszeniu tego faktu, nauczycielowi nadzorującemu prace w danej sali, może opuścić miejsce egzaminu i budynek szkoły. Szkołę opuszczamy wejściem do Szkolnej Galerii „Strug”, tym samym którym kandydaci wchodzili.


Planowana godzina zakończenia egzaminu; 15.00


Mając na uwadze, zachowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny, związanych z wprowadzonym stanem pandemii, prosimy o nie gromadzenie się nadmierne Państwa Rodziców/Opiekunów przed głównym wejściem do szkoły. Oczekując na swoje dziecko, które bierze udział w egzaminie, uczulamy i przypominamy o zachowaniu bezpiecznej, 2 metrowej odległości od siebie.


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy PLSP na rok szkolny 2020/2021 zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły w dniu 3.07.2020 roku.


Do dnia 31.07.2020 roku kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do pierwszej klasy Państwowego Liceum sztuk Plastycznych na rok szkolny 2020/2021 składają oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych  wynikach z egzaminu ósmoklasisty /są to dokumenty potwierdzające wolę nauki w szkole/.


W dniu 3.08.2020 roku - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do pierwszej klasy Państwowego Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem /na stronie internetowej szkoły/.