UWAGA ! <br> <br> UWAGA ! <br> <br> UWAGA ! <br> <br> UWAGA ! <br> <BR> UWAGA!

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA!

...

INFORMACJA CEA O PRZEŁOŻENIU EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY I EGZAMINÓW MATURALNYCH

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia br.

W dniu 9 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do publicznej wiadomości informację o przełożeniu egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w sesji wiosennej. Szczegółowy harmonogram organizacji ww. egzaminów ukaże się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej cke.gov.pl nie później niż na trzy tygodnie przed egzaminem.


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W ZSP IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA 2020 ROKU


ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020 DYREKTORA ZSP IM A. KENARA W ZAKOPANEM z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie zdalnego nauczania w okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.


Podstawa prawna

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 492).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020 r., poz. 493).

§1

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zlecam pracownikom administracji i nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem pracę zdalną w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.


§2

W ww. okresie zajęcia dydaktyczne i wychowawcze realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


§3

W ZSP im. A. Kenara Zakopanem obowiązuje nadal tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych sprzed 11 marca 2020 r.


§4

W dniach nauki szkolnej uczniowie winni realizować podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową z przedmiotów artystycznych z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.


§5

Jednostka lekcyjna polega na przesłaniu uczniom danej klasy materiałów w wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub innego komunikatora elektronicznego. Materiały powinny być wysłane w dniu, w którym miała się odbyć lekcja tradycyjna.


§6

Wiadomość powinna być tytułowana w następujący sposób: klasa, przedmiot, temat lekcji (w formie skróconej) i data lekcji. Jeżeli dany temat został zaplanowany na kilka jednostek lekcyjnych to w tytule wiadomości wpisać należy daty wszystkich dni, na które nauczyciel zaplanował realizację tematu.

§ 7

Uczeń ma obowiązek logować się do dziennika elektronicznego każdego dnia nauki szkolnej, odczytywać wiadomości z wszystkich przedmiotów, które są tego dnia zaplanowane, i wykonywać zadania wyznaczone przez nauczycieli. Na tej podstawie będzie weryfikowana frekwencja ucznia na zajęciach. Niewykonywanie wyznaczonych zadań w terminie może mieć negatywny wpływ na końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych przedmiotów.


§ 8

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Ponadto szczególne, związane z nauczaniem na odległość formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz zasady i kryteria oceniania mogą ustalić i stosować nauczyciele poszczególnych przedmiotów.


§ 9

Nauczyciel każdego przedmiotu kontroluje czy wiadomości wysłane są odczytywane przez uczniów i informuje wychowawców o uczniach, którzy nie odczytują wiadomości.


§ 10

Uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz bezpieczną i higieniczną pracę z komputerem dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych, zawodowych.


§ 11

W celu monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności nauczyciel może zadać prace pisemne podlegające ocenie. W tym okresie nie zaleca się stosowania kartkówek, sprawdzianów pisemnych klasówek itp., gdyż trudno będzie potwierdzić samodzielność pracy ucznia. Sposobem poinformowania ucznia o uzyskanej ocenie jest jej wpisanie w dzienniku elektronicznym.


§ 12

Zajęcia z przedmiotów artystycznych będą również prowadzone zdalnie. Każdy z nauczycieli artystów zobowiązany jest do przygotowania zakres działań – zadań do zrealizowania przez ucznia. Będą to zadania zrealizowane w formie szkiców, rysunków, malarstwa, fotografii, filmu, (w ramach posiadanych przez ucznia możliwości). Z przedmiotów zawodowych – specjalizacji będą to przede wszystkim realizacje projektowe z uwzględnieniem teorii, technologii oraz rysunków projektowych i technicznych.

§ 13

Podczas realizacji każdego z zadań (na każdym z etapów) z przedmiotów artystycznych uczeń będzie miał możliwość współpracy z nauczycielem prowadzącym. Aktualny postęp prac, w formie fotografii uczeń dzięki zastosowaniu poczty elektronicznej przesyła bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu, celem omówienia dalszych działań.

§ 14

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać to przede wszystkim materiały przesyłane przez nauczycieli i materiały zamieszczone na stronie epodreczniki.pl. Zaleca się również korzystanie z innych materiałów polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępnych na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna.


§ 15

W celu zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwości kontaktu nauczyciel planuje terminy swoich konsultacji i przekazuje informację uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nauczyciele indywidualnie planują w jakich godzinach będą dyspozycyjni, by odpowiadać na wiadomości przesyłane przez uczniów i rodziców.


§ 16

Wychowawca jest zobowiązany upewnić się, że każdy jego wychowanek ma dostęp do dziennika elektronicznego i możliwość codziennego odczytywania wiadomości. Przekazuje Dyrektorowi Szkoły informację o uczniach, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu lub stałego dostępu do Internetu. Dodatkowo wychowawca raz w tygodniu przedstawia Dyrektorowi Szkoły raport o obecności uczniów na lekcjach oraz ewentualnych problemach w nauczaniu.

Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 roku.


Marek Król-Józaga

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych

im. Antoniego Kenara

w Zakopanem

.

KOMUNIKAT CEA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że zgodnie z § 1 pkt 6 wskazanego rozporządzenia, dyrektor szkoły ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy. Powyższy zapis oznacza, że w związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, ustalenia podjęte do tej pory w zakresie terminów przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, a także w zakresie powołania odpowiednich komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, wymagają zweryfikowania i ponownego ustalenia w oparciu o procedurę wynikającą z art. 44zn ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum nie widzi możliwości powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych.

Centrum Edukacji Artystycznej


ZDALNE NAUCZANIE W ZSP IM. A. KENARA W ZAKOPANEM

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych spowodowanego zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość.

Nowe przepisy określają zasady prowadzenia nauczania na odległość i stwarzają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem będzie realizowana na odległość.

Nasza praca obecnie odbywa się w zupełnie „nowych” warunkach i wymaga od nauczycieli i uczniów wiele wysiłku. Już od pierwszych dni zawieszenia zajęć szkolnych jako Szkoła podjęliśmy próbę nauczania zdalnego i to działanie w dużym stopniu przygotowało nas do dalszej pracy na odległość.

Zdalne nauczanie, które w zaistniałej sytuacji może się odbywać, będzie polegało na wykorzystywaniu przede wszystkim szkolnego dziennika elektronicznego oraz służbowego adresu e-mail poszczególnych nauczycieli. To za jego pośrednictwem oraz przy wykorzystaniu materiałów udostępnionych i rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej oraz Komisji Okręgowych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia nasi nauczyciele będą mogli realizować we wszystkich klasach program nauczania z poszczególnych przedmiotów, w tym również z przedmiotów artystycznych.

Zajęcia będą realizowane zgodnie z aktualnym planem zajęć. To dzięki dziennikowi elektronicznemu będą przesyłane tematy zajęć, materiały, opracowania oraz zadania do zrealizowania przez uczniów.

Zaplanowane przez nauczycieli działania za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywane uczniom poszczególnych klas z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu, a także możliwościami psychofizycznymi młodzieży.

Podstawowym zadaniem i obowiązkiem (w czasie zdalnego nauczania) każdego z uczniów jest odbieranie wszystkich wiadomości dostarczanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dyrekcja Szkoły, wychowawcy oraz każdy z nauczycieli uczących w poszczególnych klasach ma podgląd dotyczący aktywności ucznia.

Z przykrością muszę stwierdzić, że nie wszyscy uczniowie i rodzice logują się do dziennika i odbierają bieżące informacje wysyłane na dziennik elektroniczny. Z chwilą, kiedy jako Szkoła rozpoczniemy zdalne nauczanie, tj. od 25 marca 2020 roku kontakt przez dziennik elektroniczny będzie obowiązkowy i wiążę się ściśle z realizacją programu nauczania!

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych będą na bieżąco przesyłać za pomocą dziennika elektronicznego swoim uczniom konkretne wytyczne oraz zakres prac i zadań do wykonania. Oprócz dziennika elektronicznego służącego do kontaktu uczniów i rodziców z nauczycielami udostępnione zostaną służbowe adresy elektroniczne każdego z pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych szkoły. Zarówno pedagog, jak i psycholog szkolny pracują zdalnie i udzielają fachowej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Podczas zdalnego nauczania każdy z nauczycieli ma możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Zajęcia z przedmiotów artystycznych będą również prowadzone zdalnie. Każdy z nauczycieli artystów będzie przygotowywał zakres działań – zadań do zrealizowania przez ucznia. Będą to szkice, rysunki, malarstwo, fotografie.

Z przedmiotów zawodowych – specjalizacji będą to przede wszystkim realizacje projektowe z uwzględnieniem teorii, technologii oraz rysunków projektowych i technicznych. Podczas realizacji każdego z zadań (na każdym z etapów) uczeń będzie miał możliwość współpracy z nauczycielem prowadzącym. Aktualny postęp prac, w formie fotografii uczeń dzięki zastosowaniu poczty elektronicznej przesyła bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu, celem omówienia dalszych działań.

Również drogą e-mail będą odbywały się wszystkie konsultacje i korekty. Podsumowaniem każdego z zadań będą oceny.

Młodzieży przypominamy, iż cały czas trwa rok szkolny i w związku z tym każdy uczeń ma obowiązek odbierania wszystkich informacji, zadań do realizacji wysyłanych przez Dyrekcję, wychowawców oraz nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Drodzy uczniowie klas maturalnych, dzisiaj nie wiemy jeszcze, kiedy będziecie mogli dokończyć i oddać prace dyplomowe oraz przystąpić do egzaminów. Konkretne regulacje prawne, dotyczące także tej kwestii, przygotowuje dla nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z naszej strony, tj. Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli, możemy Was zapewnić, że zrobimy wszystko, aby rozwiązać ten problem pomyślnie.

Z wyrazami szacunku
Marek Król-Józaga
Dyrektor ZSP im. A. Kenara

w Zakopanem

PRZYDATNE  ADRESY  E-MAIL

Dyrekcja

Marek Król-Józaga dyrektor@plsp-zakopopane.pl

Alicja Hołoga-Marduła a.hologa-mardula@plsp-zakopane.pl


Kierownik Sekcji Artystycznej

Janusz Jędrzejowski j.jedrzejowski@plsp-zakopane.pl


Grono Pedagogiczne

Dorota Bąk d.bak@plsp-zakopane.pl

Ireneusz Bęc i.bec@plsp-zakopane.pl

Piotr Bies p.bies@plsp-zakopane.pl

Beata Birecka b.birecka@plsp-zakopane.pl

Beata Gajewska b.gajewska@plsp-zakopane.pl

Ryszard Gapski r.gapski@plsp-zakopane.pl

Wiesław Golubiewski w.golubiewski@plsp-zakopane.pl

Wojciech Hyc w.hyc@plsp-zakopane.pl

Małgorzata Kala m.kala@plsp-zakopane.pl

Aleksandra Karpińska a.karpinska@plsp-zakopane.pl

Piotr Klamerus p.klamerus@plsp-zakopane.pl

Natalia Klecha n.klecha@plsp-zakopane.pl

Magdalena Kostrzewa-Smreczak m.kostrzewa-smreczak@plsp-zakopane.pl

Wojciech Łacek w.lacek@plsp-zakopane.pl

Bartłomiej Marduła b.mardula@plsp-zakopane.pl

Stanisław Marduła s.mardula@plsp-zakopane.pl

Andrzej Mrowca a.mrowca@plsp-zakopane.pl

Magdalena Osmolik m.osmolik@plsp-zakopane.pl

Grażyna Powierża g.powierza@plsp-zakopane.pl

Agnieszka Rokicka a.rokicka@plsp-zakopane.pl

Małgorzata Rosińska m.rosinska@plsp-zakopane.pl

Ewa Ross-Baczyńska e.ross-baczynska@plsp-zakopane.pl

Katarzyna Skórka-Trepka k.skorka25@gmail.com

Danuta Sochańska d.sochanska@plsp-zakopane.pl

Ziemowit Stańco z.stanco@zsht.pl

Tomasz Szybka t.szybka@plsp-zakopane.pl

Marcin Tas m.tas@plsp-zakopane.pl

Magdalena Wanat m.wanat@plsp-zakopane.pl

Agnieszka Wójcik-Marduła a.wojcik-mardula@plsp-zakopane.pl

Paweł Wrzesień p.wrzesien@plsp-zakopane.pl

Michał Zacharko m.zacharko@plsp-zakopane.pl

Piotr Zięba p.zieba@plsp-zakopane.pl


Pedagog / Psycholog

Izabela Gąsior izabela.gasior@op.pl

Kinga Gdulska psychologk.gdulska@gmail.com

Joachim Brzozowski joachimbrzozowski@gmail.com


Internat

Beata Bryl-Wąsowicz anima.bryl@gmail.com

Tomasz Zieliński zieltom11@gmail.com


Rada Rodziców / Kasa zsp4@zakopane.biz.pl

Księgowość zsp@zakopane.biz.pl

Sekretariat sekretariat@plsp-zakopane.pl

Sekretarz Szkoły zsp3@zakopane.biz.pl


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - NOWE REGULACJE PRAWNE OPUBLIKOWANE PRZEZ MEN Z DNIA 20 MARCA 2020 ROKU

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadziliśmy zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych

Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia..

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

Pracownicy administracji i obsługi

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b
rozporządzenie​_MEN​_nowelizacja​_–​_COViD-19​_(art​_30b).pdf 0.14MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_zmieniajacego​_30b.pdf 0.11MB

Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c
Rozporządzenie​_​_MEN​_COViD-19​_art​_30c.pdf 0.33MB

Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_.pdf 0.36MB


NAUKA ZDALNA PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH - REKOMENDACJE MEN DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW


Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

 • dziennika elektronicznego,
 • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Materiały dostępne na platformie są:

 • bezpłatne,
 • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
 • dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
 • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
 • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
 • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Portal Scholaris

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym: