REKRUTACJA <br> 2019!

REKRUTACJA 2019!

Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara

w Zakopanem  ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 

do: 4-letniego Liceum Plastycznego - dla uczniów po trzeciej klasie gimnazjum

oraz 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych - dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowejna kierunki:

Formy rzeźbiarskie - snycerstwo
Formy użytkowe – lutnictwo artystyczne
Formy użytkowe –
meblarstwo artystyczne
Techniki graficzne – projektowanie graficzneSZKOŁA NIE PROWADZI NABORU ELEKTRONICZNEGO!


 • ZASADY OPŁAT DLA CUDZOZIEMCÓW

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat.

POBIERZ ZARZĄDZENIE


Regulamin przeprowadzania egzaminów wstępnych do 4-letniego Liceum Plastycznego i 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Opublikowano: Dz. U. z 2014 r., poz. 686

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego Liceum Plastycznego oraz 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego z przedmiotów artystycznych. 4-letnie Liceum Plastyczne oraz 5 – letnie Liceum Sztuk Plastycznych daje wykształcenie plastyczne, wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM PLASTYCZNEGO ORAZ LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KAŻDEGO Z EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA  AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.


W celu przeprowadzenia egzaminów wstępnych do 4-letniego Liceum Plastycznego i 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Na egzamin praktyczny należy przynieść: blok A-3, ołówki, farby (plakatowe lub akrylowe), paletę, pojemnik na wodę, pędzle.

Dodatkowo każdy z kandydatów zobowiązany jest w dniu egzaminu wstępnego do przedstawienia własnych prac (rysunek + malarstwo). Kandydat może również przedstawić swoje prace z zakresu ceramiki, rzeźby, fotografii.


Egzamin obejmuje:

Część I;

 • rysunek – temat: martwa natura, czas trwania - 120 minut, format A3

 • malarstwo – temat: martwa natura, czas trwania - 120 minut, format A3

 • kompozycja przestrzenna z elementami studium z natury - glina, czas trwania - 120 minut


Kryterium oceniania;

Część praktyczna (rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna):

- poprawność kompozycji zadanego tematu,

- zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, a także – w malarstwie – koloru),

- różnorodność środków ekspresji plastycznej.


rysunek - maks. 10 pkt.
malarstwo - maks. 10 pkt.
kompozycja przestrzenna - maks. 10 pkt.


Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 30 pkt.

Część II; w formie ustnej sprawdzenie zainteresowania wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi - maks. 10 pkt.


Kryterium oceniania;

wykazanie się znajomością zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

Egzamin ustny w zakresie podstawy programowej przedmiotu plastyka ocenia dwuosobowa komisja.  Jej członkowie mogą przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów.


Za część I i II egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maks. 40 pkt.


W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc uwzględniane będą także oceny z zajęć ogólnokształcących i inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania. 

1) liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym do 4-letniego Liceum Plastycznego i egzaminie po ósmej klasie szkoły podstawowej do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych : od 0 do 10 pkt.

2) oceny z I półrocza z:  języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki i sztuki:
od 0 do 8 pkt. (za każdy przedmiot)


  ocena celująca                  8 pkt.

  ocena bardzo dobra        6 pkt.

  ocena dobra                     4 pkt.

  ocena dostateczna          2 pkt.

  ocena niedostateczna    0 pkt.


3) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt.

4) osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne - od 1 do 5 pkt

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 pkt

6) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) - 3 pkt


Do klasy I 4-letniego Liceum Plastycznego oraz klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych zostają przyjęci uczniowie, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali najwyższą ilość punktów.

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego - 7 czerwca 2018 r., godz. 12.00
Osoby nieprzyjęte do szkoły zobowiązane są do odbioru złożonych dokumentów 
do dnia 20 czerwca 2019 roku. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. 


Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie kandydata do Szkoły, Kwestionariusz Osobowy Ucznia na specjalnym druku (dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie ZSP),


Kandydaci dokonują uszeregowania specjalizacji we wnioskach  o przyjęcie do 4-letniego Liceum Plastycznego / 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych. Oznaczają kolejnymi numerami specjalizacje, które chcieliby wybrać spośród podanych w ofercie szkoły wg własnych preferencji.

Np.:  

Formy rzeźbiarskie - snycerstwo   2            specjalizacja drugiego wyboru

Formy użytkowe - lutnictwo artystyczne  1      specjalizacja pierwszego wyboru

Formy użytkowe - meblarstwo artystyczne  3      specjalizacja trzeciego wyboru

techniki graficzne - projektowanie graficzne  4    specjalizacja czwartego wyboru


O przydziale kandydatów na poszczególne specjalizacje decydują:


* w przypadku LP - ich preferencje oraz uzyskana liczba punktów (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji ma zawsze kandydat, który uzyskał większą liczbę punktów). W przypadku, kiedy zamknięta jest lista kandydatów na którąkolwiek ze specjalizacji, kandydat jest przydzielany do specjalizacji, którą wskazuje jako drugą.

* w przypadku LSP, ze względu na fakt, że przedmiot specjalizacyjny realizowany jest od drugiej klasy, decydują oceny ucznia i frekwencja uzyskane w pierwszej klasie LSP  (pierwszeństwo w wyborze specjalizacji będą mieli uczniowie, którzy otrzymają wyższe oceny przedmiotowe i wyższą ocenę z zachowania).  

 • 3 zdjęcia opisane czytelnie (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)

 • zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w tego typu szkole (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2).

 • zaświadczenie z macierzystej szkoły (poświadczone pieczęcią szkoły) z wykazem ocen za I-półrocze kl. 3 gimnazjum (z uwzględnieniem oceny z zachowania) do 4-letniego Liceum Plastycznego/zaświadczenie z macierzystej szkoły (poświadczone pieczęcią szkoły) z wykazem ocen za I-półrocze kl. 8 szkoły podstawowej (z uwzględnieniem oceny z zachowania) do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych

 • świadectwo ukończenia szkoły (oryginał) oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu po ósmej kl. szkoły podstawowej należy dostarczyć w ciągu 3 dni od daty otrzymania

 • karta zdrowia ucznia (dotyczy osób, które zdały egzamin wstępny i zostały przyjęte do Szkoły)

 • Opinia lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)podanie o przyjęcie do internatu

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wkrótce zostanie zamieszczone)

zgoda na udział ucznia w zajęciach zreligii/etyki

zgoda na udział ucznia w zajęciach z WDŻWR


Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły w terminie: od 1 marca 2019 r. do 23 maja 2019 r.

Kandydatów zapraszamy do odwiedzania szkoły w dowolnym terminie: od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-14:00


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 4 KWIETNIA 2019 r.


TERMIN EGZAMINU:

Egzamin wstępny (część praktyczna i teoretyczna) do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych (po ósmej klasie szkoły podstawowej) odbędzie się dnia 24 maja (piątek) 2019 r. od godz. 8.45 do 16.00 w budynku szkoły przy ulicy Kościeliskiej 35 w Zakopanem.

Egzamin wstępny (część praktyczna i teoretyczna) do 4-letniego Liceum Plastycznego (po trzeciej klasie gimnazjum) odbędzie się dnia 25 maja (sobota) 2019 r. od godz. 8.45 do 16.00 w budynku szkoły przy ulicy Kościeliskiej 35 w Zakopanem.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły przy 
ul. Kościeliskiej 35, tel.: 018 201 24 63 w godz. 9.00 - 14.00
e-mail:zsp2@zakopane.biz.pl lub  http://www.zsp-kenar.pl

Do pobrania